Advertisement - Continue reading below

Definition of "khi" [khi]

  • Variant of chi1. (noun)

American Heritage(R) Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright (c) 2011 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

Use "khi" in a sentence
  • "There is another typo in Greek: "syllexei" with a 'khi' instead of 'xi'."
  • "Standard-hành hệ thống tàu Cruzing Sol Trước khi tôi đổi nó để xem xét tất cả các mát và các công cụ"
  • "Điều này được thành lập năm 1950, nhưng techs không bắt vào nó cho đến khi 30-năm sau đó."