Advertisement

Definition of "anastasis" []

  • A recovery from a debilitating condition, especially irradiation of human tissue. (noun)
  • Rebirth. (noun)
  • Resurrection, especially the resurrection of Jesus Christ. (noun)
  • Plural form of anastasi. (noun)

Wiktionary.org : Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Use "anastasis" in a sentence
  • "Thanatos ke anastasis tou Konstandinou Paleologhou, 1971"
  • "Moron anastasis, "The Resurrection of Fools," the design of which was to show "that nobody ever counterfeited folly.""
  • ""Tini gar lanthanei hê ek parthenou gennêsis Iêsus kai ho estaurômenos kai hê papa pollois pepistreumenê anastasis autou, kai hê katangellomenê krisis.""