Advertisement

Definition of "ibo" []

  • A member of a Negroid people of W Africa, living chiefly in S Nigeria (noun)
  • The language of this people, belonging to the Kwa branch of the Niger-Congo family: one of the chief literary and cultural languages of S Nigeria (noun)

www.Collinsdictionary.com (c) HarperCollins Publishers Ltd 2016

Use "ibo" in a sentence
  • "Adaeze. .u r truly an inspiration ... so can u speak ibo? where did u meet ur hubby? he is ibo right?"
  • "Technorati Tags: iste cybersmart vickidavis vinnievrotny digitalcitizenship globalcitizenship mikeribble geraldbailey ibo barbarastefanics andycarvin itgs"
  • "Technorati Tags: necc08 iste qatar qataracademy ibo necc n08s300"
  • "Kodwa futhi abathinteka kakhulu ibo laba abaphuyile abahamba ebusuku ngezinyawo beyofuna imisebenzi noma bebuya emisebenzini, abangakwazi ukufaka imithangala emide ngoba abanamali."