Advertisement

Definition of "gare" [gare]

  • Coarse wool on the legs of sheep (noun)

Wiktionary.org : Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Use "gare" in a sentence
  • "Gape go tloga go hlakile gore, ge nako e ntše e ya le tloga le itekile ka maatla gore le kwišiše merero e bothatata yeo e lego go lenaneo la NGC, le seemo sa ka gare ga naga bjale ka ge re swanetše go se sekaseka."
  • ""le gore ke tla šireletša kopano le leina le le botse la mokgatlo le ditheo tša wona, le go lwantšha mekgwa ya tshenyo le dihlophahlophana ka gare ga mokgatlo.""
  • "She then gave me directions to the station, my wife and I met on time in Rouen, and I have never miss pronounced "gare" again."