Definition of "nabo" [nabo]

  • (noun) Same as anabo. See devil's-cotton.

Use "nabo" in a sentence

  • "I did not just get off of the camiĆ³n de nabo you know."
  • "Sinxusa namaDept kahulumeni ukuthi azisebenzise lezizindawo uma benemihlangano balale, badle bahlanganele khona ukuze labomama nabo bathuthuke."
  • "Thina bantu base Mzantsi Afrika siqhele ukuhlala nabo abantu bamanye amazwe - iminyaka ngeninyaka."

SUBSCRIBE TO WORD OF THE DAY