Definition of "n" [n]

  • (noun) The 14th letter of the modern English alphabet.
  • (noun) Any of the speech sounds represented by the letter n.
  • (noun) The 14th in a series.
  • (noun) Something shaped like the letter N.
  • (abbreviation) Grammar neuter
  • (noun) the 14th letter and 11th consonant of the modern English alphabet
  • (noun) a speech sound represented by this letter, usually an alveolar nasal, as in nail

Use "n" in a sentence

  • "H­íng kh¾ phôc vµ biÖn ph¸p c gi¶i quyÕt • Liªn tôc n© cÊp phÇn mÒm - NÕu h ·ng ph Ç n m Òm c ung c Ê p c ¸c b ¶n ng • v¸ c h o h Ö ®iÒu h µnh th × nª n c µi ®Æ t c h óng ng a y lË"
  • "C ã rÊ t nh iÒu nh µ c ung c Ê p kh ¸c n h a u c ung c Ê p VoIP vµ nh iÒu dÞ c h vô kh ¸c. ø n g dô ng c h ung nh Ê t c ña VoIP c h o s ö dông c ¸ nh ©n  h oÆ c g ia ®×n h lµ c ¸c dÞ"
  • "C ¸c m É u P AM c ã d·i b iª n ®é nè i tiÕp nh a u, s a u ®ã ph ©n c h ia d¶i b iª n ®é nµy th µnh m é t s è g iíi h ¹n c ¸c kh o¶ng."

Words like "n"

SUBSCRIBE TO WORD OF THE DAY